Bokføring

Enhver som har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven har bokføringsplikt. Dette er lovfestet i Bokføringsloven.

Alle transaksjoner og regnskapsmessige disposisjoner som direkte påvirker eiendeler, gjeld, egenkapital, inntekter eller kostnader, skal bokføres i bedriftens regnskapssystem. Bokføring blir også kalt for registrering eller postering.

Bokføringen skal etter bokføringsloven omfatte alle opplysninger som har betydning for utarbeiding av årsregnskap og annen pliktig regnskapsrapportering som følger av lov eller forskrift (for eksempel omsetningsoppgave og næringsoppgave). Opplysningene skal minst omfatte:
- dokumentasjonsdato (fakturadato e.l.) - beløp - dokumentasjonshenvisning (bilagsnummer)
- kontokode (kontonummer)
- andre relevante behandlingskoder (f.eks. mva-kode)
- eventuelt kode for kjøper/selger (reskontroføring)

Loven stiller strenge krav til dokumentasjon av de bokførte opplysningene.

Ajourhold

Bokføringen skal være ajour innen fristene for pliktig regnskapsrapportering og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned. For virksomheter som skal levere to-månedlige omsetningsoppgaver, innebærer dette at bokføringen må være à jour hver annen måned.

Bokføringspliktige som ikke trenger å forholde seg til tomånedersperioder, må være ajour hver fjerde måned. Dette gjelder for eksempel bokføringspliktige som leverer årsterminoppgave for merverdiavgift eller bokføringspliktige som ikke er merverdiavgiftspliktige.

Bokføringspliktige som har færre enn 600 bilag i året, skal ajourføre regnskapet senest innen fristene for pliktig regnskapsrapportering. Dette innebærer f.eks. at virksomheter med færre enn 600 bilag og som kan levere årsterminoppgave for merverdiavgift, kan nøye seg med å ajourføre regnskapet pr. 31.12.

Personvern